وب سایت های مفید

الجزیره-آموزش زبان عربی
رادیو نور (فصیح و لبنانی)
رادیو تهران عربی
رایو البشائر (لبنانی و فصیح)
الکوثر
العالم
عربی برای همه
الحسوب
النهار
اخبار الجزیره
پودیو (پادکست عربی)
(سایت امام خامنه‌ای به عربی)
انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی