Tag Archives: سوالات

سوالات متداول

سوالات متداول سوال‌های متداول چه چیزی شما را بر آن داشت تا موسسه بین المللی هاتف را راه اندازی کنید؟ دو مساله مرا به راه اندازی این مرکز سوق داد. از یک سو از ابتدای ورود به دانشگاه با زبان زیسته‌ و دغدغه‌ی جذاب سازی آموزش زبان (عربی) را داشته‌ام و از سوی دیگر مدتی […]

همین حالا سوالت رو بپرس