Monthly Archives: خرداد 1401

حفاظت شده: کارگاه مهارت های زبانی_سطح میانی ۱و۲_جلسه 9_ (03/09)_استاد حاجی قاسمی

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

حفاظت شده: کارگاه مهارت های زبانی-سطح میانی۳ و پیشرفته-جلسه10-استاد رضازاده (1401/3/4)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

حفاظت شده: کارگاه مهارت های زبانی-اموزش قواعد-سطح مقدماتی -جلسه5-استاد سجادی-(1401/03/03)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

همین حالا سوالت رو بپرس